ការណែនាំអំពីជំនឿ

តើអ្នកមានចំណេះដឹងពេញលេញអំពីដំណឹងល្អទេ?

« …ចំពោះ​ដំណឹង​ល្អ​… ជា​ព្រះចេស្តា​នៃ​ព្រះ សំរាប់​នឹង​ជួយ​សង្គ្រោះ​ដល់​អស់​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ… (រ៉ូម ១.១៦)»។

«តើដំណឹងល្អនេះផ្សាយអំពីអ្វី?

ហេតុអ្វីបានជាដំណឹងល្អនេះ មកជួយសង្រ្គោះមនុស្ស?

ហេតុអ្វីបានជាដំណឹងល្អនេះ អាចជួយសង្រ្គោះដល់មនុស្សបាន?

តើដំណឹងល្អនេះជួយសង្រ្គោះមនុស្សទៅឯណា?

តើផលប្រយោជ​​ន៍នៃដំណឹងល្អនេះ អាចទទួលបានដោយរបៀបណា?

ដរាបណាអ្នកជឿ ដំណឹងល្អនេះអាចផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់អ្នក។

ដរាបណាអ្នកជឿ ដំណឹងល្អនេះអាចទទួលផ្ទុកអស់ទាំងការឈឺចាប់របស់អ្នក។

ដរាបណាអ្នកជឿ ដំណឹងល្អនេះអាចជាជំនួយរបស់អ្នក។ 

 
សង្ឃឹមថា អ្នកជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ ស្វែងយល់ពីចម្លើយនៃជីវិតតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ។