ពិធីលៀងបរិសុទ្ធ

តើអ្វី​ជាពិធីលៀងបរិសុទ្ធ?

មុនពេល​ព្រះយេស៊ូវ​ត្រូវ​បាន​គេ​ឆ្កាង ទ្រង់​បាន​បង្កើតពិធីលៀងបរិសុទ្ធ។

ពិធីលៀងបរិសុទ្ធ គឺជាពិធីបរិសុទ្ធក៏ដូចជាពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក និងពិធីលាងជើងដែរ  ដែលព្រះអម្ចាស់បានបង្គាប់ឲ្យអ្នកជឿធ្វើតាម ដើម្បីទទួលបានជីវិតពីទ្រង់។

នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវ និងពួកសិស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅតុទទួលទានចុងក្រោយបំផុតក្នុងបុណ្យរំលងនៅក្រុងយេរូសាឡិម ទ្រង់បានយកនំបុ័ងឥតដំបែ១មកអរព្រះគុណ ហើយកាច់ប្រទានទៅពួកសិស្ស និងបង្គាប់​ឲ្យពួក​គេបរិភោគ​ចុះ ព្រោះនេះជារូបកាយរបស់ទ្រង់(ម៉ាថាយ ២៦.១៧-៣០)

អត្ថន័យនៃលៀងបរិសុទ្ធ (ហៅថា លៀងព្រះអម្ចាស់) គឺថា ឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអម្ចាស់ ចូរ​ធ្វើ​កិច្ច​នេះ ដើម្បីទុក​ជា​សេចក្ដី​រំឭក​ពីការ​សុគតទ្រង់ ដរាប​ដល់​ទ្រង់​យាង​មកទៀត (១កូរិនថូស ១១.២៤-២៦)។

ឆ្លងកាត់​លៀងបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអម្ចាស់ ទ្រង់បានឲ្យជីវិត​យើង​រក្សា​ទំនាក់ទំនង​​​ក្នុង​វិញ្ញាណជាមួយ​ទ្រង់។