ព្រះវិហារ

តើព្រះវិហារជាអ្វី? 

ពាក្យថា ព្រះវិហារ មិនសំដៅទៅលើកន្លែង ឬអាគារតែប៉ុណ្ណោះទេ ព្រះវិហារក៏សំដៅទៅលើពួកជំនុំដែរ មានទាំងអ្នកជឿពីអតីតកាល បច្ចុប្បន្នកាល និងអនាគតកាល។  ព្រះវិហារត្រូវបានបង្កើតឡើងពីមនុស្សរបស់ព្រះ។   ព្រះវិហារ លើសពីប្រទេស ជាតិសាសន៍ សម្ព័ន្ធភាពនយោបាយ និងវណ្ណៈសង្គម។  ​​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​បាន​លោះយើងរាល់គ្នា «ដោយ​ព្រះលោហិត​ទ្រង់ ចេញ​ពី​គ្រប់​ទាំង​ពូជ​មនុស្ស គ្រប់​ភាសា គ្រប់​នគរ ហើយ​ពី​គ្រប់​ទាំង​សាសន៍ ​» ( វិវរណៈ ៥.៩; កិច្ចការ ២០.២៨)។

មនុស្សដែលមានគំនិតដូចគ្នាខ្លះអាចបង្កើតអង្គការមួយនៅក្នុងសង្គម។ ប៉ុន្តែព្រះវិហារត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈអ្នកជ្រើសរើសរបស់ព្រះ។ ដូច​ជា​ព្រះអម្ចាស់​របស់​យើង​បាន​មាន​បន្ទូល​ថា​៖ «​ មិន​មែន​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដែល​បាន​រើស​ខ្ញុំ​ទេ គឺ​ខ្ញុំ​ទេ​តើ ដែល​រើស​អ្នក​រាល់​គ្នា​វិញ ទាំង​តាំង​អ្នក​រាល់​គ្នា​ឲ្យ​ទៅ​បង្កើត​ផល​» (យ៉ូហាន ១៥.១៦)។ តាមរយៈពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក ព្រះលោហិតរបស់ព្រះអម្ចាស់បង្រួបង្រួមយើងទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ ពីនេះយើងអាចឃើញថាព្រះវិហារមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើង។

ព្រះយេស៊ូវ​បាន​ប្រទាន​ដល់​ព្រះវិហារ​នូវ​បេសកកម្ម​នៃ​ការផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ និង​ធ្វើពិធីបុណ្យ​ជ្រមុជទឹក​សម្រាប់​ការ​ប្រោស​ឲ្យរួចពី​បាប (ម៉ាថាយ ២៨.១៨-២០) ដូច្នេះ​ព្រះវិហារ តាមរយៈ​ព្រះចេស្តារបស់​ព្រះគ្រីស្ទ នឹង​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ​ដល់​ទូទាំងពិភពលោក ហើយ​បន្ត​ការ​សង្គ្រោះ​របស់​ទ្រង់​តាមរយៈ​ពិធីបរិសុទ្ធដែល​អនុវត្ត​ដោយព្រះវិហារ។ ព្រះវិហារគួរ​តែ​បង្រៀន​អ្នក​ជឿ​ឲ្យ​មាន​សេចក្តី​ជំនឿ​ ឲ្យគោរព​តាម​បទបញ្ញត្តរបស់​ព្រះអម្ចាស់។

ព្រះវិហារគួរតែអនុវត្តការងារដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រគល់ឲ្យ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ ព្រះគម្ពីរពណ៌នាអំពីពិធីមង្គលការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះគ្រីស្ទ និងកូនក្រមុំរបស់ទ្រង់ ព្រះវិហារ (វិវរណៈ ១៩.៧-១០)។ ទីបញ្ចប់នៃផែនការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកជឿត្រូវបានរួបរួមជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ ហើយនៅជាមួយទ្រង់ជារៀងរហូត។

ដូច្នេះ ការ​ទទួលព្រះវិហារ គឺ​ទទួល​យក​ព្រះគ្រីស្ទ។ យើង​មិន​អាច​បែក​ចេញ​ពី​ព្រះកាយ​របស់​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះបាន​ទេ ហើយ​យើង​ក៏​មិនអាច​ទទួល​បាន​សេចក្តីសង្គ្រោះ​នៅ​ខាង​ក្រៅ​ព្រះវិហារ​បាន​ដែរ។ បើចង់​ទទួល​សេចក្តី​សង្គ្រោះ ​គឺ​ត្រូវក្លាយ​ជា​អ្នក​ជឿ​នៅ​ក្នុង​ព្រះវិហារ​ដែលរូប​កាយ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ។