ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ

តើការស្វែងរកជីវិតនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវមានន័យដូចម្តេច?​

មនុស្សជាតិយើង ដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្សេងៗ​​​ គឺខិតខំស្វែងរកវិធីសាស្រ្តគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំពេញចិត្ត នៅក្នុងពិភពលោកនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុង​លោកីយ៍ នឹងឆាប់សូន្យបាត់ទៅនៅពេលណាមួយ ហើយគ្មានចម្លើយដែលយើងចង់បានទេ។ អ្វីដែលយើង