VIDEO

Tôi đến từ một chuồng chiên khác
Nghe

Ân điển và lòng thương xót của Chúa
Nghe

Rửa chân
Nghe

Đức Thánh Linh
Nghe

Báp tem bằng nước
Nghe

Tiệc Thánh
Nghe

Ngày Sa-bát
Nghe