Bạn đã hiểu trọn vẹn về Phúc âm chưa?

Đức Chúa Trời đã nói rằng “Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn Ta”. Nhưng trải qua 1900 năm, loài người đã che mờ ý định ban đầu của Ngài. Chỉ khi chúng ta đã chọn cách quay về vâng theo lẽ thật ban đầu, được minh họa trong lời của Chúa Giê-xu và những bằng chứng sống thì chúng ta mới trải nghiệm thật sự trọn vẹn lời hứa của Ngài.