Thánh Linh

Nước sống

Đời sống không có Chúa Thánh linh giống như một sa mạc khô cằn, một giếng khô hoặc một cây héo. Không có niềm vui, sự vui mừng nào có thể tràn đầy được sự khao khát của tâm-hồn về tình yêu, sự an toàn và sự hướng dẫn của Ngài.

Nhưng chúng ta có thể dập tắt được cơn khát này nếu chúng ta có một dòng suối ở trong chúng ta, dòng suối không bao giờ cạn khô. Nguồn suối đó là Chúa Thánh linh. Chúa Giê-su sẽ sống trong bạn thông qua Đấng Thánh Linh, Nếu bạn tin Ngài và xin Ngài cho bạn “nước sống” này. Người sẽ nuôi dưỡng tâm hồn bạn và mang đến cho bạn hy vọng và mục đích của cuộc sống.

Chúa Thánh Linh

“Đức Chúa Trời là thần” (Giăng 4:24) Thánh Linh là linh của Chúa, hay cũng chính là Chúa. Nên khi nhắc đến Thánh Linh, Kinh Thánh dùng chữ “Ngài” thay cho chữ “Nó”.

Thánh Linh làm nhiều việc khác nhau với nhiều hình thức khác nhau. Thông qua Thánh Linh, Chúa đã tạo ra vũ–tru, gọi người phục vụ và nói tiên-tri

Linh sống trong chúng ta

Chúa đã hứa nhiều lần qua tiên-tri là Người sẽ giáng Thánh Linh xuống các tín đồ để Thánh Linh ở trong họ. “Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo.” (Ê-xê-chi-ên 36:27).

Chúa Giê-su của chúng ta đã hứa rằng Thánh Linh sẽ tới và sống trong ta mãi mãi. “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.” (Giăng 14:16-18)