Ngày Sa-bát

Ngày nghỉ

Thử nghĩ rằng nếu phải làm việc suốt bảy ngày một tuần trong suốt cuộc đời bạn mà không có ngày nghỉ ngơi thì cuộc sống sẽ ra sao? Cuộc sống sẽ rất nhàm chán và kiệt sực. Chúng ta phải có thời gian nghỉ ngơi. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ngủ vào ban đêm, nghỉ cuối tuần và các ngày lễ.

Cũng như vậy, Chúa nghỉ sau khi tạo ra vũ trụ “Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm” (Sáng Thế Ký 2:2).

Chúa không nghỉ như cách của con người thường làm vì Ngài có sức mạnh phi thường và không bao giờ mệt. Nhưng vì sự quan tâm của Ngài đến loài vật nên Ngài đã nghỉ ngơi và thiết lập thành chu kỳ hàng tuần, và một tuần lễ 7 ngày đó là một chu kỳ lệ thường.

Chúa đã đặt ngày cuối tuần để ta được nghỉ ngơi sau những việc thường ngày đã làm trong tuần. Ngày đó được gọi là ngày Sa-bát.

Chúa bảo mọi người phải giữ ngày Sa-bát là ngày nghỉ đặc biệt.“Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi.” (Phục Truyền 5:13,14).

Đấng sáng tạo của chúng ta thương mến chúng ta và biết rằng chúng ta cần phải nghỉ ngơi sau 6 ngày làm việc cực nhọc. Ngài không muốn nhìn thấy chúng ta phải làm việc quá sức.

Chúa Giê-su của ta cho ta biết rằng khi Ngài gọi chúng ta. “… Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người.” (Mác 2:27). Ngài đã thiết lập ra ngày Sa-bát cho chúng ta, một món quà quý giá biết bao từ Đấng sáng tạo.