Tiệc thánh

Hồi ký

“Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.” (xem 1 Cô-rinh-tô 11:23-25)

Chúa Giê-su đích thân thiết lập và ra lệnh buổi lễ này, Bữa Ăn Thánh (hay còn gọi là Tiệc thánh) để những người đi theo Ngài có thể tưởng nhớ đến Ngài sau khi Ngài ra đi. Đặc biệt là chúng ta muốn tưởng nhớ cái chết của Chúa và biểu lộ tình thương vĩ đại của Chúa, trong Bữa Ăn Thánh. Cuộc tuyên xưng này cũng nhắc nhở ta rằng một ngày kia chúng ta sẽ gặp lại Chúa tại nước của Chúa. (xem Ma-thi-ơ 26:29)

Cuộc sống thuộc linh thông qua Bữa ăn thánh

Tại sao Chúa lại gọi một miếng bánh (Không Men) là thân thể của Người và một ly nước là huyết của Người? Tại sao Người bảo chúng ta ăn thân thể của Người và uống huyết của Người? Và còn nói: “Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống” (Giăng 6:55).

Những gì Chúa đã thiết lập và yêu cầu chúng ta nhận lấy được gọi là lễ thánh. Lễ thánh – gồm có lễ Báp-tem, rửa chân và Bữa Ăn Thánh — là những hành động tác động đến sự cữu rỗi lên các tín đồ thông qua những yếu tố vật chất. Khi ta tham dự Bữa Ăn Thánh, chúng ta thực sự ăn thân thể của Chúa và uống huyết của Chúa. (xem 1 Cô-rinh-tô 10:16)

Nhưng cái thân thể và huyết mà Chúa của chúng ta nói tới không phải là huyết và thân thể vật chất của Người. Mà trái lại, Người chỉ về cuộc sống thuộc linh đến với chúng ta khi chúng ta tham dự Bữa Ăn Thánh.

Ảnh hưởng thuộc linh của lễ thánh này được dựa trên lời của Chúa: “Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người.” (Giăng 6:53-56).

Qua Bữa Ăn Thánh, Chúa sống ở trong ta và ta ở trong Ngài. Với đời sống của Chúa trong chúng ta, chúng ta sẽ có cuộc sống vĩnh hằng và sẽ sống lại trong ngày cuối cùng. Vì vậy những người tin tưởng Chúa phải tham dự vào Bữa Ăn Thánh.